Algemene Voorwaarden Assetmaps B.V.
Versie: oktober 2019

1. Definities
In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
Assetmaps B.V.: Assetmaps B.V. (of diens licentiegevers)
Databank: een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen die door Assetmaps B.V. op een systematische of methodische wijze zijn gerangschikt, geordend en/of verbeterd en die (afzonderlijk) toegankelijk zijn.
Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon met wie Assetmaps B.V. een Overeenkomst aangaat of met wie Assetmaps B.V. in onderhandeling is over een Overeenkomst;
Overeenkomst: iedere overeenkomst, hoe ook genaamd, tussen Opdrachtgever en Assetmaps B.V., elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede de (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;
Maps-viewer: alle krachtens de Overeenkomst door of namens Assetmaps B.V. ontwikkelde of ter beschikking gestelde Software (online kaart viewer), goederen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, programmatuur, databestanden, geografische dan wel andersoortige gegevens, kaartinformatie, analyses, rapporten, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en dienstverlening ter realisatie van voorgaande.

2. Toepasselijkheid
Op alle door Assetmaps B.V. uitgebrachte offertes en aangegane Overeenkomsten zijn uitsluitend deze Voorwaarden van toepassing. Afwijkingen daarvan moeten uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen.
Algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van Opdrachtgever of derden zijn niet van toepassing en worden door Assetmaps B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op hetgeen tijdens de uitvoering van de Overeenkomst boven het eerder overeengekomen door Assetmaps B.V. wordt verricht en/of geleverd.

3. Aanbieding en Overeenkomst
Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
Een overeenkomst tussen Assetmaps B.V. en Opdrachtgever komt tot stand nadat opdrachtnemer schriftelijk akkoord heeft gegeven op een aanbieding van Assetmaps B.V..

Ingeval een opdracht via de website van Assetmaps B.V. dan wel op een andere wijze elektronisch wordt verstrekt, dan komt de

overeenkomst tot stand zodra Assetmaps B.V. aan de Opdrachtgever heeft bevestigd dat
Assetmaps B.V. de verstrekte opdracht heeft ontvangen. Assetmaps B.V. zal Opdrachtgever een ontvangstbevestiging als hier bedoeld zo spoedig als mogelijk langs elektronische weg doen toekomen. De toepasselijkheid van het bepaalde in de artikelen 6:227b lid 1 BW en 6:227c BW is uitdrukkelijk uitgesloten.
De Overeenkomst komt in plaats van alle eerder door partijen gedane voorstellen en/of tussen partijen gemaakte afspraken inzake het voorwerp van de Overeenkomst.

4. Het gebruiksrecht/licentie
Assetmaps B.V. verleent Opdrachtgever voor intern gebruik een niet-exclusieve, niet overdraagbare licentie tot het gebruik van de Maps-viewer. Opdrachtgever is niet gerechtigd om sub licenties te verlenen.
De licentie wordt verleend voor de duur van de Overeenkomst.
Het is Opdrachtgever voor de duur van de Overeenkomst toegestaan de Maps-viewer te gebruiken en als de licentie het toelaat ook data op de kaart c.q. in het systeem te plaatsen, voor zover dit overeenstemt met het beoogde gebruik daarvan dan wel, indien daarin is voorzien, het in de Overeenkomst overeengekomen gebruik. De in het gebruiksrecht begrepen handelingen mogen uitsluitend worden verricht ten behoeve van eigen bedrijf- en beroepsactiviteiten van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever in geen geval toegestaan om handelingen te verrichten die leiden dan wel kunnen leiden tot enige vorm van – al of niet – commerciële exploitatie van de Maps-viewer of enig gedeelte daarvan door Opdrachtgever of een derde.
Opdrachtgever is gerechtigd back-up kopieën van de Maps-viewer aan te houden c.q. te maken, voor tijdelijk gebruik of ter beveiliging.
Het gebruiksrecht verleend in artikel 17.1 kent onder meer de volgende beperkingen:
het is Opdrachtgever niet, zonder schriftelijke toestemming, toegestaan de Maps-viewer in gebruik of ter inzage te geven aan derden, daaronder begrepen aan Opdrachtgever gelieerde vennootschappen of ondernemingen;
het is Opdrachtgever niet, zonder schriftelijke toestemming, toegestaan de Maps-viewer in gebruik of ter inzage te geven aan derden, daaronder begrepen aan Opdrachtgever gelieerde vennootschappen of ondernemingen;
het is Opdrachtgever niet toegestaan om de Maps-viewer geheel dan wel gedeeltelijk, al dan niet in bewerkte vorm, openbaar te maken;

5. Uitvoering van de Overeenkomst
De eventueel door Assetmaps B.V. opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
Partijen kunnen de Overeenkomst en/of de Maps-viewer alleen schriftelijk wijzigen. Opdrachtgever kan een verzoek tot wijziging indienen bij Assetmaps B.V., waarna Assetmaps B.V. Opdrachtgever binnen een redelijke termijn zal informeren of zij bereid is gevolg te geven aan de verzochte wijziging en zo ja, onder welke (prijs)condities.
Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de (data)communicatielijnen, met inbegrip van het internet, welke in voorkomend geval vereist zijn om ten behoeve van de Maps-viewer een verbinding met de faciliteiten van Assetmaps B.V. tot stand te brengen. Assetmaps B.V. is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid of beschikbaarheid van de (data)communicatielijnen die door Opdrachtgever worden gebruikt om toegang te krijgen tot de Maps-viewer, voor eventuele onderschepping of onderbreking van datatransport via internet, of voor wijziging of verlies van gegevens die via het internet worden getransporteerd.

6. Reclameren
Onvrede met betrekking tot de geleverde Maps-viewer dienen schriftelijk binnen 10 (tien) dagen na ontvangst van de Maps-viewer waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 10 (tien) dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Assetmaps B.V. kenbaar te worden gemaakt.
Onvrede als bedoeld in het eerste lid schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot de Maps-viewer betaling op te schorten of te weigeren van andere door Assetmaps B.V. geleverde Maps-viewer dan waarop de reclame betrekking heeft.
Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame, zulks uitsluitend ter beoordeling door Assetmaps B.V., heeft Assetmaps B.V. de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte vergoeding(en) dan wel het kosteloos verbeteren of opnieuw leveren van de afgekeurde Maps-viewer. Op Assetmaps B.V. rusten geen andere verplichtingen in verband met een terechte reclame dan die uit onderhavig artikel voortvloeien.

7. Duur en reguliere beëindiging
Overeenkomsten worden, tenzij anders overeengekomen, aangegaan voor een contractduur (`Initiële contractduur´) van 1 jaar. Na het verstrijken van de Initiële contractduur wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengt voor onbepaalde tijd, totdat een der partijen door middel van een schriftelijk verzoek aan de andere partij aangeeft de Overeenkomst te willen beëindigen. Hierbij geldt een opzegtermijn van 3 (drie) maanden.
Bij het eindigen van de Overeenkomst om welke reden dan ook (i) zullen alle licenties of andere rechten die uit hoofde van de Overeenkomst of in verband met de Maps-viewer aan Opdrachtgever zijn verleend, automatisch komen te vervallen, (ii) zal alle vertrouwelijke informatie die door een van partijen aan de andere partij is verstrekt uit hoofde van de Overeenkomst of in verband met het Maps-viewer op eerste verzoek worden teruggeven, (iii) zullen alle onbetaalde vorderingen en kosten onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar worden

8. Vergoedingen
Opdrachtgever betaalt Assetmaps B.V. de maandelijkse abonnementsprijs welke geldt op de datum van afname zoals is vermeld op de website van Assetmaps B.V.
Indien Assetmaps B.V. op verzoek of met voorafgaande toestemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud/omvang van de Overeenkomst vallen, worden deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Assetmaps B.V. vergoed volgens de overeengekomen prijzen en tarieven van Assetmaps B.V..
Assetmaps B.V. heeft het recht om jaarlijks de prijzen en tarieven te indexeren op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde indexcijfer cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen voor de economische activiteit: Zakelijke dienstverlening (2000-100) dan wel een gelijkwaardige indexatie.
Alle prijzen en tarieven van Assetmaps B.V. zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief omzetbelasting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9. Betaling
Voor zover niet anders is overeengekomen, dient betaling door Opdrachtgever te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enige korting, verrekening of opschorting.
Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtgever in verzuim en worden alle vorderingen van Assetmaps B.V. op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Assetmaps B.V. is dan gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst zonder dat ingebrekestelling is vereist, op te schorten.
Opdrachtgever is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, over alle betalingen die niet op de vervaldag zijn voldaan, wettelijke rente verschuldigd.
Indien de Opdrachtgever jegens Assetmaps B.V. in verzuim is, is hij verplicht aan Assetmaps B.V. incassokosten te vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten worden bepaald op 15% van het totale uitstaande bedrag met een minimum van 250,- euro (tweehonderdenvijftig euro).

10. Toerekenbare tekortkoming en ontbinding
Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een verplichting voortvloeiend uit een Overeenkomst, is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is Assetmaps B.V. gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst: – de uitvoering van de Overeenkomst en daarmee samenhangende Overeenkomsten en/of verplichtingen op te schorten, totdat voldoening aan de verplichtingen door Opdrachtgever voldoende zeker is gesteld en/of – de Overeenkomst en samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Bij ontbinding door Assetmaps B.V. heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, hoe ook genaamd.
Assetmaps B.V. heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien Opdrachtgever het Maps-viewer en/of een Databank heeft gebruikt in strijd met de daarvoor geldende gebruiksrechten en/of gebruiksbeperkingen, en/of enig intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de Maps-viewer en/of een Databank heeft geschonden.
In geval van (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag tot) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van Opdrachtgever of beslaglegging op de activa van Opdrachtgever, worden alle Overeenkomsten van rechtswege zijn ontbonden tenzij Assetmaps B.V. Opdrachtgever binnen redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is Assetmaps B.V. zonder ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat nakoming door Opdrachtgever voldoende zeker is gesteld.
In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1, lid 2 en/of lid 3 van dit artikel zijn alle vorderingen van Assetmaps B.V. op Opdrachtgever respectievelijk al dergelijke vorderingen uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) onmiddellijk in het geheel opeisbaar. Het bepaalde in artikel 6.2 is van overeenkomstige toepassing.

11. Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)
Indien Assetmaps B.V. door een haar niet toerekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van die tekortkoming (overmacht toestand), zonder dat Assetmaps B.V. tot enige schadevergoeding ter zake is gehouden.
Indien de overmacht toestand drie maanden duurt of indien vast staat dat deze drie maanden zal duren, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de situatie dit rechtvaardigt. Voor zover reeds uitvoering aan de Overeenkomst is gegeven, is Assetmaps B.V. gerechtigd betaling te vorderen van het reeds uitgevoerde deel van de Overeenkomst.
Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan elke van de wil van Assetmaps B.V. onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Assetmaps B.V. kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen, stroomstoringen, internetstoringen, stagnatie of andere problemen bij de uitvoering van de Overeenkomst door Assetmaps B.V. of door haar ingeschakelde derden.

12. Aansprakelijkheid
Een eventuele aansprakelijkheid van Assetmaps B.V. is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Assetmaps B.V. gesloten verzekering(en) wordt uitbetaald verhoogd met het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringspolis voor rekening van Assetmaps B.V. komt. Indien en voor zover geen uitkering op grond van een verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Assetmaps B.V. per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt) beperkt tot de factuurwaarde van dat deel van de uitgevoerde en betaalde werkzaamheden en/of diensten die de schade hebben veroorzaakt met een maximum van 10.000,- euro.
Iedere verdergaande aansprakelijkheid van Assetmaps B.V. dan in dit artikel voorzien is uitgesloten. Assetmaps B.V. aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolgschade, waaronder mede begrepen immateriële schade, gederfde omzet en winst en verlies van gegevens.
De voorgaande beperkingen gelden niet voor door Opdrachtgever geleden schade die een direct gevolg is van grove nalatigheid of opzet van Assetmaps B.V. of een van haar werknemers.
Opdrachtgever vrijwaart Assetmaps B.V. ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Assetmaps B.V. uit de Overeenkomt en/of de Voorwaarden.
De medewerkers van Assetmaps B.V. of door Assetmaps B.V. voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden kunnen zich jegens Opdrachtgever beroepen op alle aan de Overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf partij bij de Overeenkomst.
Iedere vordering jegens Assetmaps B.V., behalve die welke door Assetmaps B.V. is erkend, vervalt door het verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.

13. Vertrouwelijkheid
Indien en voor zover bij de uitvoering van de Overeenkomst vertrouwelijke informatie van een partij ter kennis komt van de andere partij zal die andere partij deze informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van de Overeenkomst en toegang tot de informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen.
Onder vertrouwelijke informatie valt niet informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam van de ontvangende partij, die naderhand openbaar is geworden buiten toedoen van de ontvangende partij, of die de ontvangende partij ook van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsplicht is opgelegd en deze derde evenmin tot geheimhouding verplicht was

14. Intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Databank en de Maps-viewer berusten uitsluitend bij Assetmaps B.V. of diens licentiegevers.
In deze Voorwaarden wordt onder intellectuele eigendomsrechten verstaan alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankenrecht en naburige rechten alsmede rechten op knowhow.
Assetmaps B.V. verstrekt aan Opdrachtgever een licentie conform het bepaalde in Deel II `Licentie´ ten behoeve van het overeengekomen gebruik van de Maps-viewer.

15. Verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens
Partijen zijn verplicht elkaar over en weer alle medewerking te verlenen teneinde de andere partij in staat te stellen haar verplichtingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) na te komen. Voor zover de verplichting(en) genoemd in dit artikel werkzaamheden en/of kosten met zich meebrengt of meebrengen voor Assetmaps B.V., zal Opdrachtgever deze vergoeden.
Opdrachtgever zal er zorg voor dragen dat de verantwoordelijke in de zin van de Wbp alle verplichtingen van de Wbp zal naleven. Opdrachtgever vrijwaart Assetmaps B.V. voor alle aanspraken van derden die jegens Assetmaps B.V. mochten worden ingesteld op grond van de Wbp.
De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Assetmaps B.V. door de Klant worden verwerkt, ligt volledig bij de Klant. Assetmaps B.V. verricht haar diensten als ‘verwerker’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Klant staat er tegenover Assetmaps B.V. voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. De Klant vrijwaart Assetmaps B.V. tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
Indien in het kader van de dienstverlening het vereist is om een vewerkersovereenkomst te sluiten heeft Assetmaps B.V. hiervoor een standaard vewerkersovereenkomst waarin duidelijke afspraken staan met betrekking tot haar rol als Bewerker en de rol van u als klant als Verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Klant vrijwaart leverancier voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door klant wordt gehouden of waarvoor klant op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan leverancier toerekenbaar zijn.
De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een dienst van leverancier door klant worden verwerkt, ligt volledig bij klant. Klant staat er tegenover leverancier voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Klant vrijwaart leverancier tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

16. Toepasselijk recht en geschillen
Op de Voorwaarden en de Overeenkomst(en) is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 is niet van toepassing.
Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van Overeenkomst(en) en de Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Gelderland, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling anders voorschrijft.

17. Updates
Assetmaps B.V. voert als dienstverlener gedurende de looptijd van deze overeenkomst updates (verbeteringen en wijzingen) door in de Maps-viewer. Deze updates zijn zonder bijkomende kosten voor Opdrachtgever beschikbaar. Voor specifieke onderdelen en maatwerk toevoegingen kunnen wel meerkosten in rekening worden gebracht. Assetmaps zal alles in het werk stellen om update zo soepel mogelijk te laten verlopen en te ervoor te zorgen dat de performance gewaarborgd is.

18. Beveiliging
Assetmaps B.V. garandeert aan Opdrachtgever tijdig alle voorzorgen te treffen en voldoende maatregelen te nemen om te voorkomen dat derden zich toegang kunnen verschaffen tot de Maps-viewer omgeving van de Opdrachtgever.
Assetmaps B.V. garandeert aan Opdrachtgever tijdig alle voorzorgen te treffen en voldoende maatregelen te nemen om te voorkomen dat de Assetmaps software en hierin opgeslagen gegevens virussen of andere schadelijke elementen kunnen bevatten.
Assetmaps B.V. is niet aansprakelijk voor ongewenste toegang door het foutief verstrekken van bijvoorbeeld logininformatie door de Opdrachtgever.
Opslag van data wordt door Assetmaps B.V. altijd gerealiseerd binnen Nederland, zodat de Nederlandse wetgeving hierop van toepassing is.
Assetmaps B.V. laat jaarlijks de beveiliging van haar programma toetsen door externe partijen, zoals bijvoorbeeld door middel van aanvals- en penetratietests. De datacenters waar Assetmaps B.V. wordt gehost zijn allen ISO 27001 gecertificeerd.

19. Overige voorwaarden
Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan een derde over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Assetmaps B.V..
Nietigheid van een van de bepalingen in de Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Alsdan worden de nietige bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen die qua inhoud, bereik en doelstelling zo veel mogelijk met de oude nietige bepalingen overeenkomen.
Indien Assetmaps B.V. met twee of meer natuurlijke of rechtspersonen een Overeenkomst sluit, is ieder dezer (rechts) personen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van verbintenissen, die voor hen uit die Overeenkomst voortvloeien.
Assetmaps B.V. behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Zij zal Opdrachtgever daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de wijzigingen en/of aanvullingen, kan hij de Overeenkomst schriftelijk beëindigen met inachtneming van en opzegtermijn van 14 dagen. De wijzigingen en/of aanvullingen zijn 14 dagen na kennisgeving bindend voor Opdrachtgever.
Assetmaps B.V. heeft het recht de naam en het logo van de Gebruiker te noemen op haar website en in promotionele uitingen.

20. Online Informatieservices
Als onderdeel van de dienstverlening kan Assetmaps B.V. aan Opdrachtgever toegang verschaffen tot één of meerdere van de door Assetmaps B.V. aangeboden online applicaties en de daaraan gekoppelde Databank(en) en/of kaartlagen. (toegankelijk via een afgeschermd gedeelte van de domeinnaam Assetmaps) (deze applicaties en Databank(en) hierna gezamenlijk te noemen: `de Online Informatieservices´).
Assetmaps B.V. verleent Opdrachtgever alleen voor intern gebruik het recht van toegang tot en gebruik van de Online Informatieservices. Dat recht van toegang en gebruik is persoonlijk, niet exclusief en niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever alleen toegestaan om niet-substantiële delen van de inhoud op te vragen van het deel van de Databank waarvoor toegangsrecht is verleend.
Het is Opdrachtgever niet toegestaan handelingen te verrichten waardoor de normale exploitatie van de Databank in gevaar wordt gebracht of waardoor Assetmaps B.V. anderszins schade wordt toegebracht.
Assetmaps B.V. verstrekt aan Opdrachtgever de gegevens waarmee Opdrachtgever op de Online Informatieservices kan inloggen. Opdrachtgever zal afdoende maatregelen treffen om de vertrouwelijkheid van de inloggegevens te bewaren en zal deze niet aan derden – daaronder begrepen aan Opdrachtgever gelieerde vennootschappen of ondernemingen – ter beschikking stellen.
Opdrachtgever draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en (internet)verbindingen om toegang tot de Online Informatieservices en de Maps-viewer mogelijk te maken.
Assetmaps B.V. spant zich maximaal in de beschikbaarheid van de Online Informatieservices te realiseren minimaal conform de door Assetmaps B.V. gehanteerde standaard beschikbaarheidsuren, doch kan de beschikbaarheid niet garanderen.
Assetmaps B.V. behoudt zicht het recht voor de Online Informatieservices (tijdelijk) buiten gebruik te stellen, de toegang daartoe te beperken of te wijzigen, zonder daardoor tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Assetmaps B.V. kan pas tot buitengebruikstelling, beperking of wijziging overgaan na kennisgeving aan Opdrachtgever, tenzij de maatregel gezien de ernst van de reden geen uitstel kan dulden.
Opdrachtgever heeft recht op de in artikel 23 hierna omschreven ondersteuning en onderhoudsdiensten. Assetmaps B.V. spant zich in om de dienstverlening zo ongestoord mogelijk te laten verlopen, doch staat er niet voor in dat de Online Informatieservices foutloos functioneren en zonder onderbreking beschikbaar en/of toegankelijk zijn. Aan Opdrachtgever komen geen andere rechten wegens gebreken in de Online Informatieservices, de niet beschikbaarheid van de Online Informatieservices en/of het gebrekkig functioneren van Online Informatieservices toe dan die welke in deze bepaling dan wel in Deel IV `Service Level Agreement´ (hierna: `SLA´) zijn beschreven. Assetmaps B.V. is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enigerlei schade als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid tot het gebruik van de Online Informatieservices. Voor het overige geldt het bepaalde in artikel 11 ‘Aansprakelijkheid’.
Assetmaps B.V. behoudt zicht het recht voor Opdrachtgever de toegang tot de Online Informatieservices (al dan niet tijdelijk) te ontzeggen indien Assetmaps B.V. op redelijke gronden meent dat Opdrachtgever het bepaalde in deze Voorwaarden heeft geschonden dan wel anderszins ongepast gebruik maakt van de Online Informatieservices en/of de Maps-viewer.

21. Aansprakelijkheid
Gebruiker is ervan op de hoogte dat Assetmaps B.V. voor de uitvoering van de Overeenkomst mede afhankelijk is van de aanlevering van informatie door derden, waaronder het CBS, Kadaster en andere openbare bronnen. Assetmaps B.V. is daarom niet aansprakelijk jegens Gebruiker voor door Gebruiker geleden schade indien Assetmaps B.V. de Overeenkomst al dan niet tijdelijk geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen als gevolg van problemen van welke aard dan ook in de aanlevering van informatie door voornoemde derden aan Assetmaps V.V.
Assetmaps B.V. streeft ernaar dat de informatie in de Producten actueel, volledig en feitelijk juist is. Gebruiker accepteert echter dat onjuistheden of onvolledigheden niet compleet uit te sluiten zijn en dat Assetmaps B.V. Leverancier voor dergelijke onjuistheden en/of onvolledigheden op geen enkele wijze aansprakelijk is.
Indien Assetmaps B.V. tekortschiet in de nakoming van één of meer van de verplichtingen uit de Overeenkomst, zal Gebruiker haar schriftelijk per aangetekende briefpost in gebreke stellen, waarbij zij aan Assetmaps. B.V. te allen tijde een redelijke hersteltermijn van ten minste twintig werkdagen zal gunnen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
Indien Leverancier na afloop van voornoemde hersteltermijn toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst, of in geval van onrechtmatig handelen van Leverancier jegens Gebruiker, is Leverancier enkel aansprakelijk jegens Gebruiker voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid. De aansprakelijkheid van Leverancier jegens Gebruiker is beperkt tot door Gebruiker geleden schade die het directe gevolg is van het handelen van Leverancier en daarnaast tot de hoogte van het bedrag van de jaarlijkse vergoeding die Gebruiker aan Leverancier voor de Service heeft betaald. Leverancier is verder nimmer gehouden tot nadeelsopheffing ex art. 6:230 BW.

19. Online Private data (Assetmaps Business)
Als onderdeel van de dienstverlening kan Assetmaps B.V. aan Opdrachtgever toegang verschaffen tot de Maps-viewer waarop opdrachtgever eigen data kan plaatsen.
Alle data, geüpload door de Opdrachtgever blijft eigendom van de Opdrachtgever en wordt geen eigendom van Assetmaps B.V.
Opdrachtgever vrijwaart Assetmaps B.V. voor aanspraken van derden vanwege door haar middels de Clouddienst verzonden of opgeslagen Data.
Indien Assetmaps. B.V. een melding krijgt van inbreuk op auteursrecht, merkrecht, handelsnaamrecht of ander handelen of niet handelen in strijd met wet- en/of regelgeving, met gebruik van haar systemen, dan is Assetmaps. B.V. gerechtigd in te grijpen. Dit ingrijpen of de gevolgen van het ingrijpen kunnen Assetmaps. B.V. op geen enkele wijze aangerekend worden.
Indien Assetmaps. B.V. een verzoek ontvangt tot het geven van inlichtingen, zoals maar niet uitsluitend de afgifte van gegevens, door een daartoe op grond van wet- en/of regelgeving bevoegd persoon of bevoegde organisatie, zoals maar niet uitsluitend een opsporingsambtenaar, dan is Assetmaps. B.V. gerechtigd daar gehoor aan te geven. Opdrachtgever kan Assetmaps. B.V. niet aansprakelijk stellen voor enige door haar geleden schade vanwege het geven van inlichtingen.
Assetmaps. B.V. zal Opdrachtgever van de afgifte zoals beschreven in het vorige lid op de hoogte stellen voor zover het verzoek of de bevoegde persoon of organisatie dit niet verbiedt.
Assetmaps B.V. draagt niet zorg voor een back-up van de door Opdrachtgever gegenereerde Maps-viewer.

20. Ondersteuning en Onderhoud
Opdrachtgever is gerechtigd om vragen ter zake van het gebruik van de Online Informatieservices dan wel door hem geconstateerde fouten in de Online Informatieservices waarvoor geen oplossing voor handen is (hierna: `Storing´) voor te leggen aan Assetmaps B.V.. Assetmaps B.V. zal zich inspannen om binnen de van toepassing zijnde normen (SLA), met inachtneming van het in lid 2 en lid 3 hierna bepaalde, voor oplossing van de aan haar gemelde Storingen zorg te dragen.
Opdrachtgever is gerechtigd tot verbetering van Storingen in de hem ter beschikking gestelde Online Informatieservices als dat noodzakelijk is voor het met de Online Informatieservices beoogde gebruik. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder Storingen verstaan het substantieel niet voldoen aan de schriftelijk kenbaar gemaakte functionele en technische specificaties. Van een Storing is alleen sprake indien deze reproduceerbaar is.
Assetmaps B.V. (of diens licentiegevers) is gerechtigd online zorg te dragen voor het herstel van fouten en/of Storingen in de Online Informatieservices, al dan niet door het maken van aanpassingen in de Online Informatieservices, dan wel anderszins aanpassingen en/of verbeteringen in de Online Informatieservices door te voeren die zij wenselijk acht, hierna te noemen: ‘Onderhoud’. Assetmaps B.V. zal zich inspannen om de uit het Onderhoud voortvloeiende overlast voor Opdrachtgever, bijvoorbeeld omdat de Online Informatieservices tijdelijk (deels) niet beschikbaar zijn voor gebruik, te beperken.

21. Intellectuele eigendom programmatuur
1. Alle intellectuele eigendomsrechten op aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Maps-viewer, al of niet in het kader van de Online Informatieservices, berusten uitsluitend bij Assetmaps B.V. of diens licentiegevers. Aan Opdrachtgever wordt door Assetmaps B.V. slechts voor de duur van de Overeenkomst het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht tot het gebruik van deze Maps-viewer verleend.
Opdrachtgever is ermee bekend dat de aan haar ter beschikking gestelde Maps-viewer vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Assetmaps B.V. of diens licentiegevers bevatten. Opdrachtgever verbindt zich, onverminderd het bepaalde in artikel 12 ‘Vertrouwelijkheid’ hiervoor, deze Maps-viewer geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze haar beschikking zijn gesteld. Opdrachtgever zal de Maps-viewer niet wijzigen, onderwerpen aan reverse- engineering, decompileren of verveelvoudigen, tenzij en voor zover zulks op grond van wettelijke bepalingen niet kan worden verboden.

SERVICE LEVEL AGREEMENT

22. Algemeen
Het beheer en onderhoud van de Online Informatieservices valt binnen de SLA. Ondersteuning op locatie valt niet binnen de SLA.

23. Beschikbaarheid
De minimale beschikbaarheid van de Online Informatieservices/Maps-viewer is 99,5% op jaarbasis, exclusief de overeengekomen onderhoudstijden (`Service Windows´). Voor de Online Informatieservices gelden de volgende Service Windows: – werkdagen voor 08.30 uur en na 17.30 uur.
Assetmaps B.V. of diens licentiegevers zal zich inspannen gepland Onderhoud zoveel mogelijk tijdens de Service Windows uit te voeren. Gepland Onderhoud dat in voorkomend geval buiten de Service Windows wordt uitgevoerd telt niet mee in het kader van de vaststelling van het in artikel 23.1 bedoelde beschikbaarheid-percentage.

24. Support
Voor vragen over de (werking van de) Online Informatieservices, voor het melden van Storingen of het verkrijgen van statusupdates van reeds in behandeling genomen Storingen kan Opdrachtgever contact opnemen met de supportafdeling van Assetmaps B.V., bereikbaar tijdens kantooruren (9.00 –17.30 uur) op 033 – 258 34 58 of per email: support@Assetmaps.nl
Support wordt verleend aan de geregistreerde users van Opdrachtgever.
Assetmaps B.V. (of diens licentiegevers) draagt zorg voor alle naar redelijkheid te verwachten beschikbaarheidsmaatregelen die nodig zijn om continue en veilige SaaS diensten te leveren.
Assetmaps B.V. (of diens licentiegevers) zorgt dat onderhoud aan Online Informatieservices geen invloed heeft op het gebruik hiervan, mede door onderhoud en grote updates zoveel mogelijk buiten kantooruren te laten plaatsvinden.
Assetmaps B.V. (of diens licentiegevers) kan ten behoeve van de uitvoering van deze overeenkomst derden inschakelen, zonder dat dit afdoet aan haar eigen verplichtingen onder deze overeenkomst. Assetmaps B.V. (of diens licentiegevers) zal hierbij steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

Vrijblijvende demo Assetmaps

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van Assetmaps. Vul dan hieronder jouw gegevens in. We nemen dan contact met je op om een demo in te plannen. Dat kan uiteraard op locatie maar ook middels een videocall.