Privacy Policy (AVG)

Assetmaps hecht veel waarde aan uw privacy en wij zullen uw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerken.

Assetmaps is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u zich registreert via onze website of via andere wegen interesse toont in onze dienstverlening of producten. In dit privacybeleid beschrijven we hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. We raden u aan dit privacybeleid goed door te lezen, zodat u op de hoogte bent van welke persoonsgegevens wij van u verwerken en waarom.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Het begrip persoonsgegevens omvat alle gegevens die herleidbaar zijn tot een identificeerbaar natuurlijk persoon. Met behulp van deze gegevens kan Assetmaps u direct dan wel indirect identificeren.

Assetmaps verzamelt alleen persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn opgegeven door personen die deze website bezoeken of via andere wegen interesse hebben getoond in onze dienstverlening of producten. Opgegeven persoonsgegevens worden gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt en kunnen worden gebruikt om contact met u op te nemen, om u van informatie over Assetmaps te voorzien.

De persoonsgegevens die wij van u verwerken in het kader van het gebruik van de Diensten, zijn:

 • Uw contact- en identificatiegegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer
 • Elektronische gegevens, zoals automatisch verzameld bij het bezoeken van onze Website via uw browser of mobiele apparaat door middel van het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Bekijk ons Cookiebeleid voor meer informatie;
 • De basis Financiële gegevens, zoals uw bankrekeningnummer en factuurgegevens
 • De inhoud van uw communicatie met ons, bijvoorbeeld wanneer u ons per e-mail, telefonisch, via social media of anderszins benadert. Dit kan eventuele vragen, klachten of andere informatie omvatten;
 • Alle andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, vrijwillig of op verzoek.

Wat wij doen met uw gegevens

Assetmaps verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hieronder uiteengezet, elk gebaseerd op een wettelijke grondslag. Voor zover Assetmaps reeds persoonsgegevens van u in haar bezit heeft, worden deze persoonsgegevens voor dezelfde doeleinden en wettelijke grondslag gebruikt.

In veel gevallen bent u vrij om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Echter, wanneer u noodzakelijke gegevens niet aan ons verstrekt kunt u mogelijk niet of niet volledig gebruikmaken van onze Diensten. Hieronder leggen wij uit wat de doeleinden zijn voor elke verwerking en op welke wettelijke grondslag dit berust.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor:

1)  de uitvoering van onze overeenkomsten: Assetmaps verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan haar Diensten, zoals bijvoorbeeld de uitvoering van een opdracht. De persoonsgegevens die u in dit kader verstrekt worden verwerkt om u de diensten te kunnen leveren die u van ons verlangt en om de (financiële) administratie hiervan te verzorgen. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens om eventuele verzoeken, klachten of vragen van u te behandelen.

2) Voor onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen: Assetmaps verwerkt uw persoonsgegevens om haar dienstverlening te verbeteren. Daarnaast verwerkt Assetmaps uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, om u te informeren over producten, diensten of speciale acties.

Delen van uw persoonsgegevens

Assetmaps verstrekt uw persoonsgegevens vanuit commercieel oogpunt niet aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of indien u zelf uitdrukkelijk daarom verzoekt. Assetmaps deelt uw gegevens alleen aan derden indien deze persoon of bedrijf door ons ingehuurd worden voor uitvoering van Assetmaps marketingdoeleinden, of om u te informeren over producten, diensten of speciale acties

Beveiliging van uw gegevens

Assetmaps neemt redelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens correct worden beveiligd met behulp van passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen, zodat deze worden beschermd tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, toevallige of onrechtmatige vernietiging en verlies.

Daarnaast ondernemen we stappen om de toegang tot uw persoonlijke gegevens te beperken tot die personen en bedrijven die toegang moeten hebben voor een van de doeleinden zoals vermeld in dit privacybeleid. Bovendien zorgt Assetmaps er contractueel voor deze personen op een veilige manier zorgen voor de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

We bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is in het licht van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen en zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Cookies

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruikerservaring

Om uw gebruikerservaring op onze website te verbeteren, gebruiken wij de “Analytics”-diensten van Google. Hiermee houden we statistieken bij en maken we rapportages over hoe bezoekers onze website gebruiken. Hiervoor worden via onze website enkel functionele cookies geplaatst. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Anoniem

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. U kunt zich afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en al haar werkmaatschappijen.

Uitschakelen en verwijdering van cookies

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Toestemming

Door gebruik te maken van onze website verleent u toestemming voor het gebruik van uw gegevens zoals hiervoor omschreven.

Uw rechten

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u verschillende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens, waaronder:

 • Recht op inzage, correctie en wissing van uw persoonsgegevens: Assetmaps onderneemt redelijke stappen om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens correct zijn. Daarbij vragen wij u ook om ervoor te zorgen dat wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden (bijv. een adreswijziging, bankrekening) aan Assetmaps worden gemeld zodat wij ervoor kunnen zorgen dat u persoonsgegevens up-to-date zijn. U hebt het recht om toegang te verkrijgen tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken en om ons te verzoeken persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te blokkeren in het geval dat deze feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn voor het doel van de verwerking, of wanneer deze verwerkt worden op enige andere wijze die inbreuk maakt op een wettelijke bepaling. Indien is voldaan aan de wettelijke eisen die hiervoor gelden, bijvoorbeeld wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, zullen wij uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging wissen (recht op vergetelheid).
 • Recht op dataportabiliteit: voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken basis van toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst met u heeft u het recht deze gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, en indien technisch mogelijk door ons aan een andere verantwoordelijke te laten versturen.
 • Intrekken van toestemming: U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken voor toekomstige verwerkingen door ons van uw persoonsgegevens.
 • Recht van verzet: U heeft het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.
 • Recht op beperking: Indien is voldaan aan de wettelijke eisen die hiervoor gelden heeft u het recht van Assetmaps de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt en niet gewijzigd mogen worden.
 • Recht van bezwaar: voor zover wij vertrouwen op ons gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken als wettelijke grondslag, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik en moeten we een einde maken aan deze verwerking, tenzij we gerechtvaardigde redenen kunnen aantonen voor het gebruik die zwaarder wegen dan uw privacybelang of indien verwerking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
 • Recht tot het indienen klacht: Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens door ons in strijd met dit Privacybeleid worden verwerkt.

Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u dit doen door contact op te nemen door middel van de hieronder omschreven contactgegevens.

de wijziging op een andere manier voor u relevant is, zorgen wij ervoor dat wij deze informatie ruim voor de wijziging aan u kenbaar maken.

Contact

Voor vragen over de inhoud van dit Privacy Statement en/of voor het verkrijgen van toestemming voor het overnemen en/of vermenigvuldigen van (gedeelten van) de inhoud van de website kunt u contact met Assetmaps via info@assetmaps.nl

Vrijblijvende demo Assetmaps

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van Assetmaps. Vul dan hieronder jouw gegevens in. We nemen dan contact met je op om een demo in te plannen. Dat kan uiteraard op locatie maar ook middels een videocall.